อาจารย์หัวหน้าหมวด

 sysหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
        อาจารย์สมพิณ ไทยวัฒนธรรมss
                  รายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์็
        อาจารย์นาวี  พูดขุนทด
        อาจารย์แสงเดือน  บุญเฮง